Salgs- og leveringsbetingelser for Etiflex A/S (Terms and conditions of sale and delivery for Etiflex will follow in English below the Danish version)

1 TILBUD OG AFTALE

1.1 Tilbud er bindende for Etiflex i 30 dage fra tilbuddets dato at regne.

1.2 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Etiflex.

1.2.1 I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når Etiflex har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

1.3 Har bestilleren anmodet Etiflex om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er Etiflex berettiget til at få dette arbejde betalt.

1.4 Tilbuddet er betinget af, at det af bestilleren fremsendte materiale svarer til Etiflex’ afgivne tilbud.

1.5 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem bestiller og Etiflex.

2 PRIS

2.1 Alle priser er ekskl. moms.

2.2 Etiflex er berettiget til at justere priserne på baggrund af dokumenterbare ændringer i råvarepriserne. Etiflex forbeholder sig ret til ved ændringer i og/eller nye offentlige afgifter, der måtte træde i kraft i perioden mellem tilbud/ordrebekræftelse og levering at forhøje produktets pris tilsvarende. Alle priser indeksreguleres med virkning fra den 1. januar hvert år. Indeksreguleringen foretages med en faktor svarende til udviklingen i det af Danmarks Statistik udarbejdede lønindeks for den private sektor for andet kvartal i det forløbne år sammenlignet med det tilsvarende indeks året før.

2.3 Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. Etiflex forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.4 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Etiflex berettiget til at kræve betaling for:

2.4.1 Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet Etiflex, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.

2.4.2 Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

2.4.3 Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.

2.4.4 Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4.5 Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.

2.4.6 Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

3 LEVERING

3.1 Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:

3.1.1 Bestillerens handling eller undladelse

3.1.2 Fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadiget produktionen

3.1.3 I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art

3.1.4 I øvrigt enhver omstændighed som Etiflex ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

3.2 Ved disse forsinkelser har Etiflex ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

3.3 Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af Etiflex’ leveringsforpligtelser fordyres, er Etiflex forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af Etiflex beregnede merpris.

3.4 Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Etiflex leveringstidspunktet.

4 RAMME ORDRER OG AFTRÆKSORDRER

4.1    Der gøres særligt opmærksom på, at der er aftagerpligt på alle rammeordrer, og disse kan derfor ikke annulleres. Rammeordrer med aftalte leveringstider og antal indgås altid efter aftale. Aftræksordrer afgives i et antal og over en periode, der er aftalt ved rammeordreaftalens indgåelse. Såfremt en rammeordre ikke er færdig leveret indenfor den aftalte tid eller det aftalte antal aftræk, så vil den resterende del af rammeordren automatisk blive tilsendt køber og faktureret på sædvanlig vis. Afvigelser herfra kræver særskilt aftale.

5 BETALING

5.1 Betalingsbetingelserne er netto 10 dage fra fakturadato, såfremt andet ikke er aftalt.

5.2 Der påløber rente fra forfaldsdagen med Etiflex’ til enhver tid gældende rente jf. rentelovens § 5 stk. 1.

5.3 På Etiflex’ anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

5.4 Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Etiflex forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

6 EJENDOMSRET, OPHAVSRET M.V.

6.1 Ophavsretten til de af Etiflex udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører Etiflex og må ikke uden Etiflex’ godkendelse overlades til tredjemand.

6.2 Hvad Etiflex har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er Etiflex’ ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

7 FORSINKELSE

7.1 Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af 3.1 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

8 MANGLER

8.1 Etiflex har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

8.1.1 Mundtlige og telefoniske korrekturrettelser sker på bestillerens ansvar.

8.2 Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

8.3 Etiflex har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Etiflex, har Etiflex ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10 % af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

8.4 Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Etiflex er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

8.5 Etiflex hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

8.6 Etiflex er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet Etiflex nøjagtig instruktion om disses placering.

8.7 Etiflex giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

9 ERSTATNINGSANSVAR

Ansvar

9.1 Etiflex og bestilleren er erstatningsansvarlige for egne handlinger og undladelser efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

9.2 Uanset eventuelle modstridende vilkår i aftalegrundlaget er Etiflex ikke ansvarlig over for bestilleren for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Etiflex’ kontrol, og som Etiflex ikke kunne forudse ved aftalens indgåelse, fx usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, arbejdsstridigheder, epidemier, nationale/internationale sundhedskriser og/eller indgreb pålagt af offentlige myndigheder.

9.3 Etiflex’ erstatningsansvar er begrænset til DKK 2.500.000, medmindre Etiflex har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Produktansvar

9.4 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

9.5 For eventuelt produktansvar, der ikke er omfattet af ufravigelige regler om produktansvar, gælder derimod følgende begrænsninger:

9.5.1 Etiflex er alene ansvarlig, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Etiflex eller andre i produktionskæden, som Etiflex hæfter for

9.5.2 Etiflex kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

9.6 Etiflex’ erstatningsansvar er begrænset til DKK 2.500.000 for produktansvarsskader, medmindre Etiflex har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

9.7 I den udstrækning Etiflex måtte blive pålagt produktansvar over for en tredjemand, er bestilleren forpligtet til at holde Etiflex skadesløs i samme omfang, som Etiflex’ ansvar er begrænset efter ovenstående bestemmelser.

Tredjemands rettigheder

9.8 Etiflex har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af hhv. skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

9.9 Hvis Etiflex er erstatningsansvarlig over for tredjemand som følge af bestillerens manglende hjemmel til erhvervsmæssig udnyttelse af tredjemands rettigheder, forpligtes bestilleren til at holde Etiflex skadesløs herfor. I tilfælde, hvor Etiflex på uagtsomt måde selv har valgt at benytte tredjemands beskyttede rettigheder, er Etiflex’ ansvar begrænset til DKK 2.500.000.

10 UNDERLEVERANDØRER

10.1 Etiflex er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

11 TAVSHEDSPLIGT

11.1 I forbindelse med aftalens udførelse, kan bestiller og Etiflex få adgang til fortrolige informationer samt andet fortroligt materiale. Begge parter indestår for at de, i enhver henseende, vil behandle de modtagne oplysninger fortroligt.

12 PERSONDATA

Etiflex behandler alene persondata om Kunden, som Kunden afgiver til Etiflex. Etiflex behandler alene persondata om Kunden i overensstemmelse med Etiflex’ persondatapolitik, som du kan læse på http://etiflex.dk/privacy/. Ved indgåelse af Aftalen accepterer Kunden samtidig Etiflex’ persondatapolitik.

13 LOVVALG OG VÆRNETING

13.1 Dansk lovgivning finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

13.2 En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

—————————————————————— 000 ——————————————————————

Terms and conditions of sale and delivery for Etiflex A/S

1 QUOTATION AND AGREEMENT

1.1 The quotation is binding on the Supplier for thirty (30) days from the quotation date.

1.2 An agreement is concluded when the Ordering Entity’s acceptance has been received by the Supplier.

1.2.1 In instances where the Ordering Entity has not specified explicit acceptance, the agreement is concluded once the Supplier has issued confirmation of an order received.

1.3 If the Ordering Entity has requested the Supplier to produce concept development, creative proposals, original material, etc., the Supplier is entitled to be remunerated for this work.

1.4 The quotation is contingent that the material submitted by the Ordering Entity corresponds to the quotation submitted by the Supplier.

1.5 The terms and conditions of sale and delivery apply, unless they are derogated by an explicit agreement to this effect between the parties.

2 PRICE

2.1 All prices are exclusive of VAT.

2.2 Etiflex is entitled to adjust prices based on documented changes in commodity prices. Etiflex reserves the right to increase the price of the product accordingly in case of changes in current or new public taxes that may come into force during the period between offer / order confirmation and delivery. All prices are indexed with effect from 1 January each year. The index regulation is based on a factor corresponding to the development in the salary index for the private sector compiled by Statistics Denmark for the second quarter of the past year compared with the corresponding index the previous year.

2.3 Prices in foreign currency are based on the exchange rate in Danish kroner (DKK) in effect on the quotation date or order confirmation date. For exchange-rate changes occurring before payment, the Supplier reserves the right to change the price correspondingly.

2.4 In addition to the quoted or agreed price, the Supplier is entitled to demand payment for the following:

2.4.1 Extra work as a result of the source material given to the Supplier by the Ordering Entity turning out to be incomplete, unsuitable or inadequate.

2.4.2 Extra work resulting from the Ordering Entity requesting corrections or changes to the submitted material after the work process has commenced.

2.4.3 Extra work resulting from the Ordering Entity carrying out more proofreading cycles than agreed in the quotation.

2.4.4 Overtime and other measures agreed with the Ordering Entity after the signing of the agreement.

2.4.5 Storage, delivery, handling and dispatch of the Ordering Entity’s digital or analogue material and tools after delivery has taken place.

2.4.6 Extra work caused by the agreement not being able to be implemented in a continuous production process due to circumstances at the Ordering Entity.

3 DELIVERY

3.1 Delivery takes place at the time agreed with the Ordering Entity, though subject to delays or obstacles caused by:

3.1.1 an act or omission of the Ordering Entity;

3.1.2 faults or damage to production equipment which has verifiably caused a delay or damaged the production process;

3.1.3 industrial conflicts of every description;

3.1.4 every circumstance that is beyond the control of the Supplier, such as fire, water damage, natural disasters, war, mobilisation or unforeseen military induction of a similar scope, requisitioning, confiscation, insurrection, civil disorder, currency restrictions, transport irregularities, scarcity of goods, motive-power restrictions, bans on exports and imports and other similar force majeure situations.

3.2 In the event of such delays, the Supplier is entitled to prolong the delivery time or rescind the agreement.

3.3 If an incident such as the above renders the performance of the Supplier’s delivery obligations more costly, the Supplier is under an obligation to meet the delivery obligations, provided that the Ordering Entity states its willingness to pay the additional charge calculated by the Supplier.

3.4 In the event that a delivery date has not been agreed, the Supplier determines the delivery date.

4 FRAME ORDERS AND STOCK ORDERS

4.1    Special attention is drawn to the fact that all frame orders are subject to a customer obligation and therefore cannot be canceled. Framework orders with agreed delivery times and numbers are always concluded by agreement. Stock orders are issued by numbers and over a period agreed upon the conclusion of the framework order agreement. If a frame order is not completed within the agreed time or number of deductions, the remaining part of the frame order will automatically be sent to the buyer and invoiced in the usual way. Deviations from this will require a separate agreement.

5 PAYMENT

5.1 Payment shall be made either on the date specified on the quotation, order confirmation or invoice as the last day for punctual payment or in cash on delivery.

5.2 Interest accrues from the due date and will be charged as prescribed in the Danish Interest Rates Act (renteloven).

5.3 At the request of the Supplier, the Ordering Entity is at any time under an obligation to provide a bank guarantee as security for payment.

5.4 If this request is made after the signing of the agreement, the Supplier is under an obligation to indemnify the Ordering Entity for any expense relating to this.

6 TITLE, COPYRIGHT, ETC.

6.1 The Supplier holds the copyright for any preparatory work and concepts, creative proposals, original material, layout, etc., developed by the Supplier and said copyright may not be transferred to a third party without the Supplier’s consent.

6.2 Whatever the Supplier produces or has outsourced in terms of preparatory work, intermediate products, materials, tools, etc., for use in fulfilling the order is the property of the Supplier. This shall apply regardless of whether the produced material is invoiced separately.

7 DELAY

7.1 If a delay arises, the Ordering Entity is only entitled to rescind the agreement pursuant to the qualification stipulated in sub-clause 3.1. provided that the Ordering Entity at the time of entering into the agreement has specified the importance of delivering the order at a specifically appointed time.

8 FAULTS AND DEFICIENCIES

8.1 The Supplier cannot be held liable for defects which the Ordering Entity has not corrected in writing during the proofreading process, including printed material, digital information, proof copy and similar.

8.1.1 Verbal and telephone corrections are made at the customer’s responsibility.

8.2 The Ordering Entity is not entitled to a discount or to refuse to accept the service/product ordered in the event of minor deviations from an approved proof copy or agreed specification.

8.3 The Supplier has the right to a delivery deviation of up to 10% of the agreed print run. In instances where paper or other material has been specifically produced for the order by a party other than the Supplier, the Supplier has the right to a reasonable delivery deviation beyond the 10% of the agreed print run, though at most equivalent to the material supplier’s terms of delivery.

8.4 If an order is defective, the Ordering Entity is responsible for filing a complaint immediately. If the Ordering Entity fails to file a complaint or files a complaint too late, the Ordering Entity loses the right to advance the claim concerning the defect. The Supplier is entitled to remedy a defect, provided that this can take place within a reasonable period of time.

8.5 The Supplier is not liable for faults or deficiencies that are attributable to the fact that the Ordering Entity has provided its own paper or other materials for the order.

8.6 The Supplier cannot be held liable for faulty placement of adhered or inserted elements if the Ordering Entity has not given the Supplier precise instructions in writing about the placement of these.

8.7 The Supplier offers no guarantee against defective or duplicated numbers for orders containing numbered works. For orders containing works that are numbered on receipt, any corrections of numbers will be calculated as an extra charge.

9 LIABILITY TO PAY DAMAGES

Liability

9.1 The Supplier and the Ordering Entity are liable to pay damages for their own acts and omissions pursuant to the general compensation rules of Danish law.

9.2 Any contradictory conditions in the contractual basis notwithstanding, the Supplier cannot be held liable vis-à-vis the Ordering Entity for failing to meet any obligation that is attributable to force majeure. Exemption from liability exists for as long as the force majeure exists. Force majeure is considered any situation that is beyond the control of the Supplier and which the Supplier could not have foreseen at the conclusion of the agreement, such as unusual natural conditions, war, acts of terrorism, fire, flooding, vandalism, labour disputes, epidemics, national/international health crisis and/or interventions imposed by public authorities.

9.3 The Supplier’s liability to pay damages is limited to DKK 2,500,000, unless the damage was caused by an intentional act of the Supplier or resulted from the Supplier’s gross negligence.

Product liability

9.4 As regards product liability, the general rules of Danish law in effect from time to time shall apply.

9.5 For any product liability that is not covered by the mandatory rules governing product liability, the following limitations shall otherwise apply:

9.5.1 The Supplier can solely be held liable if it can be proven that the damage is due to errors or omissions committed by the Supplier or others in the production chain for whom the Supplier is liable.

9.5.2 The Supplier cannot be held liable for operating loss, loss of time or other indirect loss, including the loss of production, sales, profits, time or goodwill.

9.6 The Supplier’s liability to pay damages is limited to DKK 2,500,000, unless the damage was caused by an intentional act of the Supplier or resulted from the Supplier’s gross negligence.

9.7 To the extent that third-party product liability is imposed on the Supplier, the Ordering Entity is obliged to indemnify the Supplier to the same extent to which the Supplier’s liability is limited according to the above provisions.

Third-party rights

9.8 The Supplier cannot be held liable for the Ordering Entity’s insufficient legal basis for the reproduction, duplication or publication of type, images, drawings, patterns, illustrations, texts, trade marks, other trade names and other trade dress, including a design or other aspect that can be governed by the rights of a third party.

9.9 If the Supplier is liable to pay damages to a third party as a result of the Ordering Entity’s lack of title to commercial use of the rights of a third party, the Ordering Entity is under an obligation to indemnify the Supplier for this. In instances where the Supplier has negligently chosen to use the protected rights of a third party, the Supplier’s liability is limited to DKK 2,500,000.

10 EXTERNAL SUPPLIERS

10.1 The Supplier is entitled to outsource work in part or in full to external suppliers.

11 DUTY OF CONFIDENTIALITY

11.1 The Ordering Entity and Etiflex may access confidential information and other confidential material In connection to the agreement. Both parties agree that in all respects they will treat the information received confidentially.

12 PERSONAL DATA POLICY

12.1 Only personal data about the Customer delivered by the Customer will be handled at Etiflex. Etiflex only handles personal data about the Customer in accordance with Etiflex’s personal data policy, which you can read on this link; http://etiflex.dk/privacy/. The Customer accepts Etiflex’s personal data policy by entering into an agreement.

13 CHOICE OF APPLICABLE LAW AND VENUE

13.1 Danish law shall apply to this agreement provided that the legal position is not laid down in the text of the agreement or in these terms and conditions of sale and delivery.

13.2 Any dispute concerning the interpretation of the agreement or the performance and enforcement of the terms may only be brought before a Danish court of law in accordance with Danish rules on jurisdiction.

Ring mig op

Send os en besked, så ringer vi dig op hurtigst muligt!