Persondatapolitik

Dataansvarlig
Etiflex A/S
Adm. direktør Martin Ahler
Industrivej 13-15
8653 Them
CVR-nr.: DK15781270
E-mail: ma@etiflex.dk

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?
Personoplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, der kan identificere en person.

Såfremt du benytter vores hjemmeside eller ønsker at handle med Etiflex, har vi brug for visse personoplysninger for at kunne gennemføre handlen og/eller levere nyheder og andre tjenester til dig.

Etiflex indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du:

  • Tilmelder dig en eventuel nyhedsmail
  • Ønsker et salgsbesøg, et tilbud eller afgiver en ordre
  • Benytter vores hjemmeside www.etiflex.dk
  • Som leverandør ønsker samhandel med Etiflex

Nyhedsmail
Tilmelder du dig e-mail nyheder fra Etiflex indsamler vi dit navn, din e-mailadresse og evt. dit telefonnummer for at kunne sende dig vores nyheder. Ligeledes bruger vi indsamlede e-mail adresser til relevante remarketing kampagner hos tredjeparts services som Google Adwords, Facebook og lign.

Salg, tilbudsgivning og ordrebehandling
Etiflex indsamler oplysninger, der er nødvendige for at kunne imødekomme og gennemføre udarbejdelse af et salgsbesøg, tilbud eller en ordre. Hvis du er kunde, leverandør eller anden samarbejdspartner behandler vi kontaktoplysninger, oplysninger om vores samhandel med den virksomhed, du repræsenterer samt oplysninger, der i øvrigt er nødvendige for at administrere vores forretningsmæssige relation. Vi indsamler også de oplysninger, der skal til for at løse opgaven, og som du som kunde eller leverandør videregiver til os fra tredjepart, og henleder her opmærksomheden på, at det er din pligt i.h.t. Persondataforordningen at oplyse tredjepart, at du videregiver oplysningerne til Etiflex.

Hjemmeside, www.etiflex.dk
Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer, samt cookies som beskrevet i vores cookie-politik. På Etiflex’ hjemmeside indsamles oplysninger, der er nødvendige for at kunne imødekomme og gennemføre en ordre. Disse data indtaster du selv.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?
Vi kan i nogle tilfælde videregive de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester og finansielle institutioner. ​

Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, f.eks. i forbindelse med oprettelse af en aftale med os og i forbindelse med fremsendelse af materialer eller lignende services, som kræver, at vi bruger dine oplysninger.

Ingen personoplysninger, der registreres hos Etiflex bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for andre end vores tredjeparts samarbejdspartnere, med hvem der er indgået databehandleraftale med.

Dine rettigheder
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til salg@etiflex.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig

Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på salg@etiflex.dk.

Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Sletning af personoplysninger
Personoplysninger der er indsamlet slettes senest 5 år efter, at samhandlen er ophørt, medmindre der er særlige forhold, der begrunder en længere opbevaring.

Du kan altid henvende dig til os og få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, få rettet ukorrekte oplysninger eller bede om, at oplysningerne bliver slettet.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

ENGLISH VERSION

Personal Data Policy

Data Controller
Etiflex A/S
CEO Martin Ahler
Industrivej 13-15
DK-8653 Them
VAT-no.: DK15781270
Email: ma@etiflex.dk

What personal information do we collect and process?
Personal information covers all details that can be used to identify a person, including but not limited to the person’s first and last name, age, gender, physical address, email address or other contact information that may identify a person.

If you visit our website or wish to do business with Etiflex, we need certain personal information in order to conduct the trade and / or deliver news and other services to you.

Etiflex collects and processes personal information about you, if you:

  • Sign up for a possible news email
  • Would like a sales visit, an offer or to place an order with Etiflex
  • Visit our website www.etiflex.dk
  • As a supplier wishes to trade and cooperate with Etiflex

Newsletter
If you subscribe to email news from Etiflex, we will collect your name, email address and perhaps your phone number in order to send you our newsletters. Also, we use collected email addresses for relevant re-marketing campaigns with third party services like Google Adwords, Facebook etc.

Sales, quotation and order processing
Etiflex collects information that is necessary to meet and complete the preparation of a sales visit, an offer or an order. If you are a customer, supplier or another collaborator, we process contact information, information about our trade with the company you represent, and information that is also necessary to manage our business relationship.

We also collect the information that is necessary in order to solve the task and which you as a customer or supplier pass on to us from third parties. Therefore, we must emphasize that it is your duty to inform third parties that you are passing on the information to Etiflex according to the Act on Processing Personal Data (GDPR)

Website www.etiflex.dk
When you visit our website, we automatically collect information about you and your use of the website such as what type of browser you use, which search terms you use on the website, your IP address including your network location and information about your computer as well as cookies as described in our cookie policy. Data is collected on the website to enable and fulfil an order.

Who do we pass personal information to?
In some cases, we may disclose the personal information we treat about you. Your personal information may, for example, be communicated to providers of services, technical support, delivery services and financial institutions.

The disclosure will be done to the extent that is necessary in order to perform the service you request, e.g. in connection with the establishment of an agreement with us and in connection with the transmission of materials or similar services that require us to use your information.

Not at any time will personal data registered with Etiflex be transferred, sold or made available to anyone other than our third party partners with whom a data processing agreement has been agreed.

Your rights
In order to provide transparency regarding the processing of your information, we as a data controller must inform you about your rights.

Right of access
You are entitled at any time to request information about, among other things, what information we have registered about you, the purpose of the registration, which categories of personal information and recipients of information there may be stored about you as well as information from which the information originates.

You are entitled to receive a copy of the personal information that we are processing about you. If you want a copy of your personal information, please send a written request to sales@etiflex.dk. You may be asked to prove that you are the person, you state to be.

Right to rectification
You are entitled to have incorrect personal information about yourself corrected by us. If you become aware of any errors in the information we have registered about you, please contact us in writing so that the information can be corrected.

Right to erasure (‘right to be forgotten’)
In some cases, you have the right to have all or some of your personal information deleted by us, for example, if you revoke your consent and we do not have legal basis to continue the processing. To the extent that continued processing of your information is necessary, for example, to comply with our legal obligations or for legal requirements to be established, enforced or defended, we are not required to delete your personal information.

Right to restriction of processing
You may, in certain cases, have the right to obtain restricted processing of your personal information, for example, if you believe that the information we process about you is incorrect.

Right to data portability
You may, in certain cases, have the right to obtain personal information that you have provided us with in a structured, commonly used and machine-readable format and the right to transfer this information to another data controller.

Right to object
You are entitled at any time to object to our processing of your personal information for direct marketing including the profiling made to target our direct marketing.  In addition, you may at any time, for reasons relating to your personal situation, object to the processing of your personal information that we make based on our legitimate interests.

Right to revoke consent
You have the right at any time to revoke a consent you have given us to a given processing of personal data. If you wish to revoke your consent, please contact us at sales@etiflex.dk.

Right to lodge a complaint
You are at any time entitled to lodge a complaint with Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 Copenhagen K, about the way we process your personal information. Complaints can be submitted to dt@datatilsynet.dk or +45 33 19 32 00.

Deletion of personal information
Collected personal data will be deleted no later than 5 years after the trade has ended unless there are special circumstances justifying a longer period of storage. You can always contact us with regard to what information we are processing about you or to get incorrect information adjusted or to request that we delete your information.

Technical and organizational security measures
We have implemented appropriate technical and organizational safeguards against personal data being accidentally or illegally destroyed, lost, altered or impaired, as well as ensuring that data is not disclosed to the unauthorized person or misused.

Only employees at Etiflex with a real, valid need to access your personal information in order to perform their job have access to the data.

Ring mig op

Send os en besked, så ringer vi dig op hurtigst muligt!